Το ΙΑΣΩ ανακοίνωσε την πώληση από την ίδια και τις θυγατρικές της του συνόλου των μετοχών που κατείχε (ήτοι το 89,9% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου) της ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Darzalas Capital Sarl, έναντι συνολικού τιμήματος 1,00 ευρώ.

Δεδομένου ότι ήδη κατά την 31.12.2019 είχε διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης για την επένδυση της Εταιρίας και του Ομίλου στην Φιλοκτήτης ΑΕ, η πώληση της Φιλοκτήτης ΑΕ δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα ατομικά ή ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου.

Ο Όμιλος θα παύσει από 31/08/2020 να ενοποιεί τα αποτελέσματατης Φιλοκτήτης ΑΕ που ήταν αρνητικά (ζημιές μετά από φόρους -15.099.421,37€ και – 1.637.524,02€ για το 2019 και 2018 αντίστοιχα) ενώ σε επίπεδο ισολογισμού του Ομίλου θα παύσει να ενοποιεί τον δανεισμό της Φιλοκτήτης ΑΕ από τρίτους (κατά την 31.12.2019 ύψους 19.451.363,52€).

Κατά τα λοιπά, από την εν λόγω συναλλαγή δεν αναμένεται να προκύψουν άλλες σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για την Εταιρία ή τον Όμιλο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here