Εγκρίθηκε στη χθεσινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από το ποσό αυτό παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος. Το μέρισμα είναι πληρωτέο από την 5η Ιουνίου 2018 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018.

Εγκρίθηκε επίσης η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27/03/2018 για την παροχή δανείου ύψους 500.000 € προς την θυγατρική εταιρία “Alter Ego Facilities Management Α.Ε.” με σκοπό να βελτιωθεί η άμεση ρευστότητα για την ενίσχυση και την επέκταση της εταιρίας στον κλάδο της διαχείρισης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Αναλυτικά, οι αποφάσεις της Γ.Σ.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017, σε απλή και ενοποιημένη βάση, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.202.681

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,73%

Έγκυρα: 22.202.681

Υπέρ: 21.612.089 (97,34%),  Κατά: 0,  Αποχή: 590.592 (2,66%)

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017

Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017. Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος. Το μέρισμα είναι πληρωτέο από την 5η Ιουνίου 2018 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.202.681

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,73%

Έγκυρα: 22.202.681

Υπέρ: 22.202.681 (100%),  Κατά: 0,  Αποχή: 0

Θέμα 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2017

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.202.681

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,73%

Έγκυρα: 22.202.681

Υπέρ: 21.437.806 (96,56%),  Κατά: 174.283 (0,78%),  Αποχή: 590.592 (2,66%)

Θέμα 4ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Μετά από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εκλέχθηκε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), του Ισολογισμού Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού για τη χρήση 2018, η ελεγκτική εταιρία “DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών” (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε 120 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 03). Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 129.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.202.681

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,73%

Έγκυρα: 22.202.681

Υπέρ: 21.612.089 (97,34%),  Κατά: 0,  Αποχή: 590.592 (2,66%)

Θέμα 5ο : Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2018.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές της χρήσεως 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.202.681

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,73%

Έγκυρα: 22.202.681

Υπέρ: 20.832.806 (93,83%),  Κατά:779.283 (3,51%),  Αποχή: 590.592 (2,66%)

Θέμα 6ο : Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Εγκρίθηκε η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.202.681

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,73%

Έγκυρα: 22.202.681

Υπέρ: 21.612.089 (97,34%),  Κατά: 0,  Αποχή: 590.592 (2,66%)

Θέμα 7ο: Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 27/03/2018, κατ’  άρθρο 23α, N. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης δανείου προς τη θυγατρική εταιρία με την επωνυμία “Alter Ego Facilities Management Α.Ε.”

Εγκρίθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27/03/2018 για την παροχή δανείου ύψους 500.000 € προς την θυγατρική εταιρία “Alter Ego Facilities Management Α.Ε.” με σκοπό να βελτιωθεί η άμεση ρευστότητα για την ενίσχυση και την επέκταση της εταιρίας στον κλάδο της διαχείρισης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Επιτόκιο: 5,25%
Δόσεις: 60 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές
Ποσό μηνιαίας δόσης: 9.500,00 €

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.202.681

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,73%

Έγκυρα: 22.202.681

Υπέρ: 21.612.089 (97,34%),  Κατά: 0,  Αποχή: 590.592 (2,66%)

Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 27.503.677 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 22.202.681 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 80,73% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εφ’ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here