Καθαρά κέρδη 16,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε η ΕΥΔΑΠ στο πρώτο εξάμηνο, με τον κύκλο εργασιών να σημειώνει αύξηση 5% στα 163,9 εκατ. ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ έχει καταφέρει να απορροφήσει τους κραδασμούς από την ταυτόχρονη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας Χάρης Σαχίνης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, η Εταιρεία λειτούργησε με τους όρους που ορίζει η νέα σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις δυσμενείς καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από τη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση. Η Εταιρεία επιτάχυνε το επενδυτικό της πρόγραμμα, προχωρώντας ταυτόχρονα τα έργα μετασχηματισμού της, με στόχο την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, αναφέρει η ΕΥΔΑΠ σε ανακοίνωσή της για τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Η συνολική κατανάλωση στο Α’ εξάμηνο του 2022 παρουσίασε μείωση κατά -2,2% έναντι του αντίστοιχου περσινού Α’ εξαμήνου του 2021, μείωση η οποία είναι μέσα στα όρια των αυξομειώσεων που παρατηρούνται διαχρονικά. Αντίθετα η τιμολογημένη κατανάλωση σημείωσε αύξηση της τάξεως του 21,7%, κυρίως λόγω της σταδιακής εξομάλυνσης της έκδοσης και διανομής λογαριασμών υδροληψίας.

Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 5% ή +7,8 εκατ.€ και διαμορφώθηκε στα 163,9 εκατ.€ από 156 εκατ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Τα 12,5 εκατ. (για το εξάμηνο του 2022 και 25 εκατ. συνολικά ετησίως) από την αύξηση αυτή, οφείλονται στο έσοδο από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕYΔΑΠ Παγίων) σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί.

Το λειτουργικό κόστος (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαμορφώθηκε στα 148,5 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση, κατά περίπου 6,8% (ή +9,5 εκατ. €), κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους κατά 8,5 εκατ. € και της αύξησης του κόστους του αδιύλιστου νερού κατά 9,6 εκατ. €, αποτέλεσμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπογραφή της σύμβασης με την ΕYΔΑΠ Παγίων.

Σημαντική θετική επίπτωση είχε η αναστροφή των προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις κατά 8,6 εκατ. € και για τις επίδικες υποθέσεις κατά 7,9 εκατ. €.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) απορρόφησαν τα παραπάνω γεγονότα και παρουσίασαν μικρή πτώση κατά 2,3% ή -0,8 εκατ. € και διαμορφώθηκαν στα 34,5 εκατ. € από 35,3 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ το EBITDA margin1 μειώθηκε σε 21,1% από 22,6% το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ομοίως πτώση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ. € από 17,8 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2021. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 9,1% από 11,4% το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 20,3 εκατ. € από 23,9 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα μετά από φόρους κέρδη αυξήθηκαν στα 16,7 εκατ. € από 9,7 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 72%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 10,2% από 6,2% κατά το A΄ εξάμηνο του 2021.

Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές διαμορφώθηκαν σε -144,1 εκατ. € από +17,6 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Η καταβολή των 157,2 εκατ. € τον Φεβρουάριο 2022 για το αδιύλιστο νερό που χρησιμοποίησε η ΕYΔΑΠ ΑΕ από το 2013 έως και το 2020 καθώς και του ποσού των 45,5 εκατ. € που αφορά σε τακτοποιήσεις οφειλών βάσει της νέας σύμβασης με την Εταιρεία Παγίων ΕYΔΑΠ είχε ως αποτέλεσμα την μεταβολή των ταμειακών διαθεσίμων. Χωρίς τις συγκεκριμένες έκτακτες και εφάπαξ επιδράσεις, η λειτουργική ταμειακή ροή θα ήταν θετική και θα διαμορφωνόταν σε 58 εκατ. € περίπου, το υψηλότερο των εξαμήνων της τελευταίας πενταετίας.

Το επενδυτικό πρόγραμμα, παρά τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, παρουσίασε επιτάχυνση με απορρόφηση 13,9 εκατ. €, έναντι 9,5 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 46,3%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here