Στις 23.05.2019 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.523.163.087 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, ονομαστικής αξίας €0,23 η καθεμία, που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Grivalia Properties A.E.E.A.Π. (εφεξής η «Grivalia» ή «Απορροφούμενη») από την Τράπεζα (εφεξής η «Συγχώνευση»).

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφούσας που πραγματοποιήθηκε στις 05.04.2019, αποφάσισε, μεταξύ άλλων: (α) Την έγκριση της συγχώνευσης μεταξύ της Τράπεζας με της Grivalia, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (β) Την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ως άνω συγχωνευόμενων εταιρειών. (γ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:

– κατά ποσό €164.848.663,17, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia, και

– κατά ποσό €32.458.933,29, προερχόμενο από φορολογημένα κέρδη, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της νέας κοινής μετοχής της Τράπεζας, η οποία μεταβάλλεται από €0,30 σε €0,23.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €853.107.225,96 και διαιρείται σε 3.709.161.852 μετοχές, κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,23 η κάθε μία.

Η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών Eurobank και Grivalia έχει ως ακολούθως:

• Οι μέτοχοι της Απορροφούμενης θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν ονομαστικής αξίας €1,71 με 15,80000000414930 νέες, άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας ονομαστικής αξίας €0,23.

• Οι μέτοχοι της Απορροφούσας θα διατηρήσουν τις κοινές μετοχές που κατέχουν πριν από την Συγχώνευση, με νέα όμως ονομαστική αξία €0,23 η καθεμία.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, όσον αφορά στην κατά τα ανωτέρω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. κατά τη συνεδρίασή της στις 16.05.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.523.163.087 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,23, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της Συγχώνευσης. Δικαιούχοι των νέων μετοχών που εκδόθηκαν λόγω της Συγχώνευσης είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») κατά την 21.05.2019 ως μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας Grivalia (record date).

Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. από τις 20.05.2019 θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Επιπλέον κατόπιν της  από 16 Μαΐου 2019 έγκρισης από το Χ.Α. της εισαγωγής των νέων μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της Συγχώνευσης (εφεξής «οι Νέες Μετοχές»), το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών έχει ως εξής:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here