Ευκαιρία σημαντικών μακροπρόθεσμων αποδόσεων σε θεσμικά κεφάλαια προσφέρει σήμερα το νέο ομόλογο της Eurobank, για το οποίο άνοιξε το πρωί το βιβλίο προσφορών και προσφέρθηκαν ήδη 500 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος είναι κατηγορίας Tier 2 και έχει δεκαετή διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πρώτη πενταετία και το επιτόκιο διαμορφώθηκε αρχικά στο 10,5%

Η τράπεζα στοχεύει σε άντληση 300 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κεφαλαίων MREL και ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και B- από τη Fitch.

Η έκδοση του ομολόγου δίνει ευκαιρία για σημαντικές αποδόσεις σε θεσμικά χαρτοφυλάκια και ειδικά σε Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία έχουν μεγάλες τοποθετήσεις από τα προηγούμενα χρόνια σε τίτλους με αποδόσεις πολύ χαμηλές έως και αρνητικές λόγω των αρνητικών ή μηδενικών επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες.