Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι χθες, 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία:

– για τα θέματα 3-11 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 66,67% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ. κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

– για τα θέματα 1-2 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 67,16% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)], και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

– Ενέκρινε την τροποποίηση σειράς άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.

– Ενέκρινε την (i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 0,90 λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4α του Κ.Ν. 2190/1920, και (ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από EUR 0,30 σε EUR 3,00 και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 9.147.151.527 σε 914.715.153 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία δέκα (10) παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας έναντι μίας (1) νέας κοινής μετοχής της Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

– Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).

– Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας και των απορροφηθεισών λόγω συγχωνεύσεως εταιρειών με την επωνυμία «ΝBG BANCASSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ» και «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).

– Εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2018, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.

– Εξέλεξε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021, σύμφωνα με: α) το Καταστατικό της Τράπεζας, β) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και την ισχύουσα Πολιτική Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ καθώς και γ) το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, του Ν. 4261/2014, του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει και το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement – RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο αποτελείται από 11 συνολικά μέλη, ως ακολούθως:

Μέλη:

κ. Κώστας Μιχαηλίδης,

κ. Παύλος Μυλωνάς

κ. Δημήτριος Δημόπουλος

κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου

κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

κ. Claude Piret

κ. Χαράλαμπος Μάκκας

κα. Eva Cederbalk

κ. Andrew McIntyre

κ. John McCormick

Εκπρόσωπος ΤΧΣ Ν. 3864/2010:

κ. Περικλής Δρούγκας, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism-SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

– Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ 0,00% για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2017, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019 και ενέκρινε τις συμβάσεις της Τράπεζας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

– Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

– Εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019 τους κ.κ. Andrew McIntyre (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Claude Piret (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Χαράλαμπο Μάκκα, Eva Cederbalk, και Περικλή Δρούγκα.

Συγκροτήθηκε σε σώμα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ 0,00%, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ 0,00% με τριετή θητεία, μέχρι την Τακτική Συνέλευση του 2021, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε ως σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:

κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος

κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη:

κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου

κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης, Μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη: κ. Claude Piret, Μέλος

κ. Χαράλαμπος Μάκκας, Μέλος

κα. Eva Cederbalk, Μέλος

κ. Andrew McIntyre, Μέλος

κ. John McCormick, Μέλος

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)

κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here