Η Εθνική Τράπεζα, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, προσχώρησε σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) για την παροχή χρηματοδοτήσεων  σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων:

  • «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων»
  • «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης»
  • «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια»

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία αφορούν στη χορήγηση συγχρηματοδοτούμενων δανείων (40% ΕΑΤ- 60% Εθνική Τράπεζα) με ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμολόγηση, η οποία συνίσταται:

  • Στο μηδενικό επιτόκιο για το 40% του ποσού του δανείου, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που χρηματοδοτείται από την ΕΑΤ,
  • Στο μειωμένο επιτόκιο κατά 25μ.β. (0,25%) λόγω της συμμετοχής της ΕΤΕπ, που εφαρμόζεται στο ποσό του δανείου που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα, σε σύγκριση με το επιτόκιο που θα εφάρμοζε η Τράπεζα σε αντίστοιχη χρηματοδότηση ίδιου επιπέδου εξασφαλίσεων
  • Στην επιδότηση επιτοκίου που παρέχεται από την ΕΑΤ ύψους 3% για τα πρώτα δύο έτη του δανείου και εφαρμόζεται στο επιτόκιο του ποσού που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλονται αρχικά στην πλατφόρμα της ΕΑΤ, KYC (Know Your Customer) https://kyc.hdb.gr/ και στη συνέχεια στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.