Η Epsilon Net γνωστοποίησε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.916.189 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση  και με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων της, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.676.316,00, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) ποσό € 1.371.092,40 που αφορά Αφορολόγητο Αποθεματικό του Ν.2601/98, το οποίο θα φορολογηθεί σύμφωνα με την παρ. 2, Αρθρου 71Β του Ν. 4172/2013, β) ποσό € 54.438,74 που αφορά Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων του Αρθρου 22 του Ν.1828/89 και γ) ποσό € 250.784,86 που αφορά Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων του Αρθρου 2 του Ν.3220/04. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 5.587.720 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και την δωρεάν διανομή τους, στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία 1 νέα ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά ονομαστική μετοχή. Κατόπιν αυτού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ (3.352.632,00 €), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (11.175.440) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30 €).
  2. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (446.201,79 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Αρτιο” και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά ποσό 0,039927 €.
  3. Ενέκρινε την ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (446.201,79 €), το οποίο έχει προέλθει από την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Αρτιο”, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,039927 € και την ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους, ποσού 446.201,79 €, ήτοι ποσού 0,039927 € ανά μετοχή.
  4. Ενέκρινε την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως προβεί σε όλες τις επιβεβλημένες ενέργειες και διαδικασίες και ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει Υπηρεσίας για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω αποφάσεων.
  5. Ενόψει των ληφθέντων κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής και διαμόρφωσε ολόκληρο το Καταστατικό σε νέο κείμενο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here