Η QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. (‘Quant’) ανακοινώνει την επαναδειοδότησή της από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων No. 505/28.6.2024. Η επαναδειοδότηση ολοκληρώθηκε έπειτα από τον ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων που πραγματοποίησε η Εποπτική Αρχή. Η Quant είναι ένας εκ των Servicers που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. 

Η Quant πραγματοποίησε τις απαιτούμενες ενέργειες εντός του πρώτου τριμήνου του 2024, με την ενεργή συμμετοχή των αντίστοιχων τμημάτων της Εταιρείας, την καθοδήγηση της Διοίκησης και τον συντονισμό του τμήματος κανονιστικής συμμόρφωσης. 

Κατά τη διάρκεια των διαθέσιμων έξι εβδομάδων για την υποβολή της αίτησης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των νέων νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων, συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα για την αδειοδότηση, αναθεωρήθηκαν υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες και συντάχθηκαν νέες, ενώ έλαβαν χώρα συναντήσεις με στελέχη της ΤτΕ.

Η επαναδειοδότηση ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Quant στον τομέα των Servicers, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές εσωτερικές της πολιτικές και διαδικασίες στους τομείς Εταιρικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικού Συστημάτων Ελέγχου, Ανάθεσης Δραστηριοτήτων σε Τρίτους, Διαχείρισης Παραπόνων, Κυβερνοασφάλειας και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας. 

Η εταιρεία θα συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της σύμφωνα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που έχει οριστεί βάσει του νέου νόμου 5072/2023 και της Πράξης της ΤτΕ No. 225/30.1.2024, προάγοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα κατά τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων που της έχουν ανατεθεί.