Τη διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ύψους 1.350.000 €, ήτοι 0,045 € ανά μετοχή, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Entersoft.

Οι όροι της εν λόγω διανομής κερδών εξειδικευτήκαν με την από 01/12/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα:

Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) θα ανέρχεται σε 0,04275 € ανά μετοχή.

Από την 4/12/2020 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος των προηγουμένων χρήσεων. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 7/12/2020 (record date).

Η καταβολή μερίσματος θα ξεκινήσει την 10/12/2020 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στο άρθρο 23 των κανόνων λειτουργίας της ΕΝ.Α και του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζα Πειραιώς για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Τράπεζα Πειραιώς.

4. Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη μερίσματος από την 16/12/2020 μέσω των καταστημάτων της Τράπεζα Πειραιώς

Για τις περιπτώσεις 2, 3 και 4 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης μερίσματος αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 30/6/2021 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Τηλ. 211 10.15.000).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here