Αλμα κερδών ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα στα €24,2 εκατ. για το έτος 2022, σημειώνοντας άνοδο κατά 307% σε ετήσια βάση.

 

  • Σταθερή Κεφαλαιακή θέση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,1% περίπου και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,4% περίπου, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις
  • Μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο αναπροσαρμοσμένος Δείκτης των MEΔ ήταν 9,8% και ο αναπροσαρμοσμένος Δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, στο 3,6% περίπου
  • Project Starlight: Συμφωνία για την πώληση περίπου €0,7 δισ. ΜΕΔ και της APS Debt Servicer, αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2023
  • Στρατηγικό Σχέδιο για τον μετασχηματισμό και την αντιμετώπιση δομημένων προκλήσεων σε εξέλιξη, το οποίο επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση και τον έλεγχο του κόστους
  • Επιτυχής ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ)

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Παρά τις προκλήσεις εξαιτίας της κρίσης στην Ουκρανία και των πληθωριστικών πιέσεων, το 2022 καταφέραμε να παρουσιάσουμε πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα, παρουσιάζοντας κέρδη ύψους €24,2 εκατ. (έναντι ζημιών €11,7 εκατ. το 2021). Το αποτέλεσμα αυτό ξεπέρασε τις προσδοκίες μας επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση του μετασχηματισμού μας σε μια πελατοκεντρική τράπεζα, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία. Προσαρμοσμένα στη βάση του έκτακτου κόστους του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αφυπηρέτησης τα κέρδη ανέρχονται στα €95,0 εκατ., αντικατοπτρίζοντας το ισχυρό επιχειρηματικό μας μοντέλο σε ένα περιβάλλον θετικών επιτοκίων μετά τις πρόσφατες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σημαντικά αποτελέσματα για το 2022

Το 2022 ο νέος δανεισμός ανήλθε στα €1,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 30% σε ετήσια βάση, πετυχαίνοντας ακόμα μια χρονιά ρεκόρ για την Ελληνική Τράπεζα. Η χρηματοδότηση τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία παραμένει υψηλή προτεραιότητα για εμάς, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα της οικονομίας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €300,8 εκατ., αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση, ενώ τα μη επιτοκιακά έσοδα για το 2022 ανήλθαν σε €113,4 εκατ. παρουσιάζοντας επίσης αύξηση 10%, σε σύγκριση με το 2021.

Άλλα σημαντικά δεδομένα του 2022 περιλαμβάνουν:

  • Την απόκτηση εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB, αξίας περίπου €346 εκατ., η οποία βελτίωσε σημαντικά το κομμάτι του εταιρικού δανεισμού μας.
  • Την υπογραφή της συμφωνίας «Project Starlight», η οποία μειώνει τα ΜΕΔ μας κατά περίπου €0,7 δισ. και τον αναπροσαρμοσμένο Δείκτη των MEΔ, εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, στο 3,6% και αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2023.
  • Τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων μας κατά 600 άτομα περίπου, μέσω της αποχώρησης έκτακτων εργαζομένων και μόνιμου προσωπικού στα πλαίσια ενός επιτυχημένου σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης (ΣΕΠΑ).
  • Την έναρξη πληρωμής τόκου για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ΜΑΚ.

Με ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 21,4%, αναπροσαρμοσμένος για το Project Starlight, πολύ πιο πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 444%), παραμένουμε προσηλωμένοι και σε πολύ καλή θέση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς μας πελάτες στο μέλλον.

Προοπτικές του 2023

Τα αποτελέσματα του Πλάνου Μετασχηματισμού μας, καθώς και τα υψηλότερα επιτόκια παγκοσμίως, μας δίνουν την αυτοπεποίθηση ότι θα πετύχουμε τον μεσοπρόθεσμο στόχο για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (Return οn Tangible Εquity – ROTE) στο 10% τουλάχιστον, εντός του 2023, αναμένοντας κέρδος πριν από τη φορολογία πέραν των €200 εκατ., που μεταφράζεται σε ROTE πριν από τη φορολογία πέραν του 17%.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here