Σε 1,2 δισ. ευρώ το 2023, ενισχυμένα κατά 2,5 φορές ετησίως, ανήλθαν τα οργανικά κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο ομίλου για την Εθνική Τράπεζα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διατήρησαν τη δυναμική τους το Δ’ τρίμηνο 2023 (+6% σε τριμηνιαία βάση) και αποτυπώνουν την ανατιμολόγηση των δανείων λόγω των αυξήσεων του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), απορροφώντας το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

Κατά συνέπεια, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε σε ανοδική τροχιά, σημειώνοντας αύξηση κατά +15μ.β. σε τριμηνιαία βάση και προσεγγίζοντας τις 337μ.β. το Δ΄ τρίμηνο 2023…

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν σημαντικά, κατά +10% σε ετήσια βάση για το 2023, αντανακλώντας τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες προμηθειών, με αιχμή του δόρατος τις επιχειρηματικές πιστοδοτήσεις, τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade finance), και τις αυξημένες σταυροειδείς πωλήσεις επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων

Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών συνεχίστηκε, με την αύξηση στις δαπάνες προσωπικού και τα γενικά και διοικητικά έξοδα να κυμαίνεται σε χαμηλότερα του πληθωρισμού επίπεδα (+2% ετησίως περίπου), αντανακλώντας τις συμφωνηθείσες κλαδικές μισθολογικές αυξήσεις και το σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών.

Οι υψηλότερες αποσβέσεις αντικατοπτρίζουν το στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, με βασικότερο άξονα την αντικατάσταση του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System).

Το 2023, ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα διαμορφώθηκε σε 31,6%

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 64μ.β. έναντι στόχου περί των 80μ.β. για το 2023, αντανακλώντας τη διατήρηση της δημιουργίας νέων ΜΕΑ σε χαμηλά επίπεδα.

Ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς

Εντυπωσιακή κερδοφορία και αποδόσεις
Οργανικά κέρδη μετά φόρων¹
€1,2 δισ. το 2023, +2,5 φορές ετησίως
Οργανικά έσοδα
€2,6 δισ. το 2023, +54% ετησίως
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2
18,3% το 2023, +10π.μ. ετησίως
Κόστος προς οργανικά έσοδα       31,6% το 2023, 15π.μ. ετησίως

 

Υγιής επέκταση εξυπηρετούμενων δανείων
Εκταμιεύσεις3
€7,0 δισ. το 2023                                                       €2,6 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2023
Εξυπηρετούμενα δάνεια
+€1,3 δισ. ετησίως & +€0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση σε €30,5 δισ.

 

Βελτίωση της ποιότητας του δανειακού μας χαρτοφυλακίου
ΜΕΑ μετά από προβλέψεις €0,2 δισ. ΜΕΑ στα €1,3 δισ. ,                 -€0,5 δισ. ετησίως Δείκτης                                ΜΕΑ                                            3,7% το 2023                            -150μ.β. ετησίως                   Δείκτης                           Κάλυψης ΜΕΑ                       87,5% το 2023                                 ο υψηλότερος στην αγορά

 

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού

 

Όπως επισημαίνεται στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της Εθνικής, το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της τράπεζας συνεχίζει να συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την ΕΤΕ, λειτουργώντας ως η κινητήρια δύναμη για ταχείες και βιώσιμες αλλαγές:

Ταχεία μετάβαση προς ένα πιο ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο, ενισχύοντας την εμπορική μας αποτελεσματικότητα και βελτιώνοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα μέσω της κεντροποίησης και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις τεχνολογικές υποδομές της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Ευρεία αναγνώριση της ΕΤΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες της, γεγονός που επιβεβαιώνουν τα ηγετικά μερίδια αγοράς στους μηνιαίους ενεργούς χρήστες (κινητά: 32%, διαδίκτυο: 25%) και τις ψηφιακές πωλήσεις (κάρτες: 41%, καταναλωτικά δάνεια: 32%, ασφάλειες: 55%). Επιπλέον, οι πωλήσεις μέσω ψηφιακών καναλιών αυξήθηκαν σε 1,2 εκατ. τεμάχια το 2023 από 0,8 εκατ. το 2022.

Οι  στόχοι για την επίτευξη μηδενικού καθαρού ισοζυγίου χρηματοδοτούμενων εκπομπών άνθρακα (Net-Zero) υποστηρίζονται από την επιχειρηματική στρατηγική της τράπεζας για το κλίμα και το περιβάλλον.

Η αποτελεσματική εποπτεία και καθοδήγηση επιτεύχθηκε με την ενίσχυση της διακυβέρνησης ESG σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας και τις γραμμές άμυνας της Τράπεζας, ενώ καταγραφτηκαν σημαντικές βελτιώσεις στις αξιολογήσεις ESG.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕτΕ Παύλος Μυλωνάς δήλωσε:

  • «Το 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε υγιή ανοδική πορεία, παρά το δυσμενές εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον και τις περιοριστικές νομισματικές συνθήκες. Η υψηλή αξιοπιστία σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, η ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας –με την προσέλκυση σημαντικών εγχώριων και ξένων επενδύσεων– και η ώριμη πλέον φάση του επιχειρηματικού κύκλου στη χώρα μας, υποστηρίζουν την αναπτυξιακή υπεραπόδοση της Ελλάδας. Επιπλέον, τα οφέλη από την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα διαχέονται στις ευρύτερες χρηματοοικονομικές συνθήκες και οδηγούν σε υψηλότερες
    αποτιμήσεις.
  • Οι σημαντικές τομές που έχουν γίνει στη χώρα μας έθεσαν τις βάσεις για την επιτυχία της διάθεσης του 22% του μετοχικού μας κεφαλαίου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τον Νοέμβριο, η οποία συνιστά και έμπρακτη αναγνώριση της αξιοπιστίας μας από τους μετόχους μας μετά από τη συνεπή και ακριβή εκτέλεση σειράς φιλόδοξων επιχειρηματικών σχεδίων τα τελευταία πέντε χρόνια, μέσω του Προγράμματος Μετασχηματισμού μας.
  • Πράγματι, καταγράψαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα και για το 2023, αξιοποιώντας την αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας, τα ισχυρά πλεονεκτήματα του ισολογισμού μας και τον επιτυχημένο ψηφιακό και λειτουργικό μετασχηματισμό μας. Ειδικότερα, τα οργανικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,2 δισ. για το 2023, με αποτέλεσμα ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων να διαμορφωθεί πάνω από το 18%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον ετήσιο στόχο που είχαμε θέσει για το 2023.
  • Η επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων ήταν εμφανής σε όλους τους τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας. Όσον αφορά την πιστωτική επέκταση, οι εκταμιεύσεις ξεπέρασαν τα €7,5 δισ. σε επίπεδο Ομίλου, με αποτέλεσμα την υγιή αύξηση των υπολοίπων των εξυπηρετούμενων δανείων μας κατά €1,3 δισ. ετησίως, παρά τις υψηλές αποπληρωμές κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Η ισχυρή κερδοφορία ενδυνάμωσε περαιτέρω τα κεφαλαιακά μας αποθέματα, παρέχοντας στην Τράπεζα σημαντική στρατηγική ευελιξία για το μέλλον. Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά +220μ.β. ετησίως μετά την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος, και ανήλθε σε 17,8%, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 20,2%, ενισχυμένος κατά +350μ.β. σε ετήσια βάση.
  • Οι αναπτυξιακοί παράγοντες και οι μεταρρυθμίσεις ενισχύουν τις προοπτικές ανάπτυξης για το 2024 και έπειτα, ενώ η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η στρατηγική μας αξιοποιεί i) τις επενδύσεις μας στην τεχνολογία, ώστε να ξεχωρίζουμε για τον ευέλικτο και
    αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας μας και για την υψηλή ποιότητα στην εμπειρία που προσφέρουμε στους πελάτες μας, και ii) τους ανθρώπους μας, οι οποίοι συνεχίζουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας παρέχοντας βέλτιστες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα η Εθνική Τράπεζα να αναγνωρίζεται ως η Τράπεζα Πρώτης Επιλογής».
Ισχυρή αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων
Δείκτης                             CET1
17,8%                                              +220μ.β.ετησίως
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
20,2%                                +350μ.β. ετησίως
Δείκτης MREL
25,4%4                                              εποπτικός στόχος                       Ιαν’25 στο 25,3%

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ