«Προστατευτικό δίχτυ» για τους λουόμενους απλώνει το Υπουργείο Υγείας με εγκύκλιο του για τη λειτουργία δημόσιων δεξαμενών κολύμβησης, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ της χώρας, ενώ κοινοποιείται και στο Υπουργείο Τουρισμού για την ενημέρωση των κατά τόπους αρμόδιων Υπηρεσιών Τουρισμού.

Μάλιστα, στην εν λόγω εγκύκλιο εφιστάται προσοχή στη πιστή τήρηση των  νομοθετικών διατάξεων αναφορικά με τις απαιτήσεις κατασκευής και τις συνθήκες λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και παρακολούθησης της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας τους.

Για την διασφάλιση των παραπάνω αναγκαία κρίνεται η εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στις δημόσιες πισίνες της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι δημόσιες πισίνες θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους κατασκευαστικών απαιτήσεων για λόγους ασφαλούς λειτουργίας (υλικά κατασκευής, γενική διάταξη χώρων, στόμια εισροής και εκροής, αύλακες υπερχείλισης, φωτισμός, αερισμός, σύστημα ανακυκλοφορίας, απολύμανση νερού κ.λ.π.).

Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των έξι ωρών.

Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση. Το σύστημα ανακυκλοφορίας- καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη νερού.

Η μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται χρωματογραφικά με τη μέθοδο DPD.

Στην εγκύκλιο επίσης προβλέπονται η διάθεση των υγρών αποβλήτων, οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών κ.ά..

Το προσωπικό εποπτείας και ειδικότερα εκπαιδευμένοι επόπτες θα πρέπει να βρίσκονται σε υπηρεσία καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της δεξαμενής.

Για να λειτουργήσει για δημοσία χρήση κολυμβητική δεξαμενή απαιτείται άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον οικείο Δήμο μετά από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας ΠΕ. Στην εν λόγω άδεια λειτουργίας αναγράφονται απαραιτήτως  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια και ο «υπεύθυνος» για τη λειτουργία της και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών κ.ά..

Μείζονος σημασίας θεωρείται η κατάλληλη γνώση και εμπειρία των εποπτών (δίπλωμα ή σχετικό πιστοποιητικό), οι οποίοι θα είναι και πεπειραμένοι στις μεθόδους και στην τεχνική της παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών, στη χρήση τεχνητής αναπνοής, καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανάνηψης.

Σε ότι αφορά τις πισίνες εντός των τουριστικών καταλυμάτων η εγκύκλιος αναφέρει αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος είναι τεχνική έκθεση διπλωματούχου μηχανικού στην οποία θα ορίζεται ο «υπεύθυνος ασφαλείας» υπεύθυνη δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης ότι πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας  της κ.ά..

Για την αποφυγή ατυχημάτων ή νοσήματος στους λουόμενους, θα πρέπει να  διενεργούνται υγειονομικοί και δειγματοληπτικοί μια φορά ανά εξάμηνο.

 

Virus.com.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here