Ο Όμιλος Quest κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 επέτυχε πωλήσεις €286 εκ., κέρδη EBITDA €19,5 εκ. και κέρδη προ φόρων περί τα €13,7 εκ. περίπου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης.

Σε σύγκριση με το 2022, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20,1%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά 15,3%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) μειώθηκαν κατά -2,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη (ΕAΤ) κατά -1,3%.

Σημειώνεται ότι τα μεγέθη του Α’ τριμήνου 2022 περιείχαν έκτακτα κέρδη €1,3 εκ. από την πώληση μειοψηφικών συμμετοχών. Εξαιρώντας τα εν λόγω έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη, τα κέρδη προ φόρων στο Α’ τρίμηνο 2023 είναι βελτιωμένα περισσότερο από 8% σε σχέση με πέρυσι.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα – δάνεια) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €15,8 εκ. έναντι €28,7 εκ. στις 31/12/2022. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μεταβολή κεφαλαίου κίνησης και σε νέες επενδύσεις. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α΄ τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε περίπου €3,4 εκ. η πλειονότητα των οποίων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2023 ανά δραστηριότητα:

Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus). Κατά το A’ τρίμηνο του 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+22,5%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 3,8%, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2022. Η ισχυρότερη άνοδος παρατηρείται στις πωλήσεις των προϊόντων Apple.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi) Κατά το A’ τρίμηνο του 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+20,5%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 9,6%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το 50% των εσόδων περίπου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier). Στο Α’ τρίμηνο του 2023 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+8,8%), η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+8,9%). Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας αυτής ακολουθεί την αναπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία συνεχίζεται.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy). Κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν ελαφρώς αυξημένες (2,2%), ενώ τα κέρδη προ φόρων κατά 23,9%.

➢ Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών. Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε €428 χιλ. σε σχέση με €419χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία -€212 χιλ. έναντι ζημίας -€245 χιλ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Προοπτικές για το 2023

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου εκτιμώνται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται αύξηση των εσόδων και όμοια ή ελαφρώς βελτιωμενη κερδοφορία σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα αναμένεται αύξηση των πωλήσεων στα προϊόντα κλιματισμού και στην επέκταση της δραστηριότητας στο εξωτερικό και μείωση των περιθωρίων κέρδους στα προϊόντα της Apple.