“Η κρίση αναμένεται να είναι συντριπτική. Οι προβλέψεις για την ύφεση είναι δυσοίωνες, ενώ ακόμα δεν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των επιπτώσεων, καθώς η κρίση είναι σε εξέλιξη”, είπε στην εισαγωγική του ομιλία κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos, Ευάγγελος Μυτιληναίος και υπογράμμισε την επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας από τη χώρα μας.

Ωστόσο είναι επιφυλακτικός, καθώς όπως ανέφερε “η κρίση αναμένεται να είναι συντριπτική. Οι προβλέψεις για την ύφεση είναι δυσοίωνες, ενώ ακόμα δεν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των επιπτώσεων, καθώς η κρίση είναι σε εξέλιξη”.

Αν υπάρξει δεύτερο κύμα covid, θα είναι πιο  διαχειρίσιμο, τόνισε, με την ελπίδα να αποφύγουμε το lock down.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος παρέθεσε και τα κυριότερα επιτεύγματα της εταιρείας:

  • Επιτυχημένη έκδοση του Ευρωομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ
  • Η ηγετική θέση της MYTILINEOS στο φυσικό αέριο με μερίδιο αγοράς 37%
  • Η πρωτιά της Protergia που ξεπέρασε το 5,5% και άγγιξε τους 200.000 πελάτες
  • Η εξαγορά του 60% της Zeologic
  • Η απόκτηση του 100% της METKA EGN, με παρουσία πια και στις 5 ηπείρους

Αναλυτικά οι αποφάσεις

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) ανά μετοχή. Mετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε τριάντα λεπτά του ευρώ και σαράντα δύο εκατοστά του λεπτού (0,342€). Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 24 η Ιουνίου και 25 η Ιουνίου 2020 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από τη 1 η Ιουλίου 2020. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν την καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 όπως προτάθηκε προς έγκριση.

(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018 την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2019.

(iv) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους
ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο
που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή. www.mytilineos.gr

(v) Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών “Grant Thornton Α.Ε.”, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.06.2020 καθώς και για το φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και όρισαν την αμοιβή της σε €335.000 (πλέον ΦΠΑ) και €255.000 (πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here