Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της DIMAND της 31.05.2024, ενεκρίθησαν οι προτάσεις του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Δημητρίου Ανδριόπουλου για την αναδιοργάνωση των δομών της Εταιρείας, ως εξής:

Δημιουργείται θέση Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου την οποία αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος-Ιωάννης Δήμτσας, ο οποίος προηγουμένως κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Επενδύσεων και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

Κατόπιν της ως άνω απόφασης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ίδια από 31.05.2024 συνεδρίασή του, ανασυγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Πρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

3. ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. ΔΑΓΤΖΗ – ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ Εκτελεστικό Μέλος

5. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εκτελεστικό Μέλος

6. ΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Εκτελεστικό Μέλος

7. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Εκτελεστικό Μέλος

8. ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

10. ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21.03.2025 δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας παραμένει ως έχει, για την οποία εξακολουθεί να ισχύει το από 07.11.2023 πρακτικό του Δ.Σ., όπως αυτό καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 20.11.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3902597.

Ενοποιούνται οι Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Επενδύσεων και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και δημιουργείται νέα ενιαία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επενδυτικών Λειτουργιών, με επικεφαλής την κα Άννα Χαλκιαδάκη, η οποία προηγουμένως κατείχε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.