Η «DIMAND» ανακοίνωσε ότι η κα Μαρία Ιωαννίδου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το “Δ.Σ.”), υπέβαλε την από 19/12/2022 έγγραφη παραίτησή της από το εν λόγω όργανο διοίκησης.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε να συνεχίσει, στην παρούσα φάση, τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και η σύνθεση των εναπομενόντων μελών, τελούν σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές προϋποθέσεις του ελληνικού Εταιρικού Νόμου και του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ενόψει των ανωτέρω:

Η σύνθεση του Δ.Σ. μέχρι το τέλος της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 21 Μαρτίου 2025 (με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση), έχει ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος

2. Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

3. Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου – Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος

4. Δέσποινα Δαγτζή-Γιαννακάκη του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος

Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος

6. Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου, εκτελεστικό μέλος

7. Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα, μη εκτελεστικό μέλος

8. Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

9. Παναγιώτα (Πέγκυ) Αντωνάκου του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος