Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα, το 2023 θα είναι χαμηλότερη από το 2022, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και της επιβράδυνσης της οικονομίας. Η τραπεζική κρίση ωστόσο σε Ευρώπη και Αμερική δεν θα επηρεάσει την υγεία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Ο Καναδικός Οίκος  Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Αξιοπιστίας DBRS εξηγεί ότι οι Ελληνικές συστημικές τράπεζες θα χορηγούν πλέον δάνεια με φειδώ ωστόσο η ταχύτερη ανατιμολόγηση των δανείων σε σχέση με τις καταθέσεις έχει συμβάλει στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους μέχρι σήμερα.

  • Αυτό το περιθώριο κέρδους ωστόσο η DBRS εκτιμά ότι  θα μειωθεί λόγω του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης.

Οι συστημικές  ελληνικές τράπεζες  Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Tρ. Πειραιώς) έχουν ανακοινώσει συνολικά καθαρά κέρδη 3,7 δισ. ευρώ το 2022, σε σύγκριση με καθαρή ζημία 4,7 δισ. ευρώ το 2021, σημειώνει στην Εκθεσή της η DBRS.

  • Υψηλότερα έσοδα, χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και μειωμένο πιστωτικό κόστος υποστήριξαν τα καθαρά κέρδη του 2022 μετά από χρόνια επιβάρυνσης από την μείωση του ρίσκου, την αναδιάρθρωση και τον COVID-19.
Τα έσοδα του 2022 αντανακλούν βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), των προμηθειών και άλλων εσόδων. Η δημιουργία νέων δανείων διατηρήθηκε το 2022, κυρίως από εταιρείες.

Ο οίκος DBRS εκτιμά ότι:

Το 2022, οι προβλέψεις για ζημίες δανείων και το κόστος κινδύνου μειώθηκαν σημαντικά λόγω των καθαρότερων ισολογισμών.

Το κόστος του ρίσκου θα μπορούσε να αυξηθεί το 2023 δεδομένου των υψηλότερων κινδύνων για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων σε αυτό το περιβάλλον, ωστόσο αναμένει ότι θα παραμείνει χαμηλότερο από τα τελευταία χρόνια.

Η ποιότητα ενεργητικού βελτιώθηκε το 2022, χάρη στις κινήσεις μείωσης του ρίσκου, τις χαμηλές εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) και τα αυξημένα νέα δάνεια.

Η άφθονη και αυξανόμενη καταθετική βάση παρέχει στις ελληνικές τράπεζες ένα μάλλον σταθερό, αν και μέτρια διαφοροποιημένο, μείγμα χρηματοδότησης. Η ρευστότητα ήταν ικανοποιητική στον κλάδο στα τέλη του 2022 και αναμένεται να απορροφήσει την αποπληρωμή των Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) της ΕΚΤ.

 

Η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών ανέκτησε έδαφος το 2022 μετά τον αντίκτυπο από τις κινήσεις μείωσης ρίσκου.

Τα κεφαλαιακά αποθέματα είναι επαρκή για απορρόφηση ενδεχόμενων ζημιών σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, σε περίπτωση που υπάρξουν δυσκολίες χρηματοδότησης και ρευστότητας μετά την κατάρρευση της SVB και της Signature Bank.