Το νέο πλαίσιο κανόνων για τους διαχειριστές “κόκκινων δανείων” , νέες ρυθμίσεις στον  Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ένα ακόμη πλαίσιο προστασίας για τους ευάλωτους δανειολήπτες, αλλά και το σχέδιο για χορήγηση δανείων από Μη Τραπεζικούς Οργανισμούς ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Όσον αφορά τους “κόκκινους δανειολήπτες” αυστηροποιούνται οι υποχρεώσεις των servicers για ενημέρωση των δανειοληπτών και επεκτείνεται η προστασία για τους ευάλωτους ενώ βελτιώνονται οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Οι servicers έχουν πλέον την υποχρέωση να ενημερώνουν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα λεπτομερή στοιχεία κάθε οφειλής έως το τέλος Μαρτίου 2024.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να μπαίνει με κωδικούς και ενισχύεται ο κώδικας δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι Servicers απειλούνται με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ή ακόμα και με ανάκληση της άδειας λειτουργίας αν δεν συμμορφωθούν στις νέες διατάξεις.

Βελτιώνεται ο μαθηματικός τύπος που εξάγει τους όρους αποπληρωμής της οφειλής, λαμβάνοντας υπόψιν τα εισοδηματικά / περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη και την προσδοκώμενη ανάκτηση από τη ρευστοποίηση των ακινήτων του.

Με τον τρόπο αυτό οι μηνιαίες δόσεις θα είναι χαμηλότερες και τα κουρέματα υψηλότερα, δίνοντας κίνητρο στους δανειολήπτες να αποδεχτούν τη ρύθμιση που τους προτείνεται.

 

Ειδικά για τους ευάλωτους δανειολήπτες, οι servicers θα είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τις ρυθμίσεις που θα παράγει ο αλγόριθμος.

 •  Από τον Μάρτιο 2024 οι εταιρείες θα έχουν υποχρέωση αναλυτικής παρουσίασης όλων των στοιχείων οφειλών των δανειοληπτών -διάρκεια, ύψος, επιτόκιο κ.λπ.- και έως τότε μετά την υποβολή αίτησης θα έχουν την υποχρέωση εντός 30 ημερών να δώσουν στους ενδιαφερόμενους όλες τις λεπτομέρειες της οφειλής.

Προβλέπεται παράλληλα απαγόρευση παρενόχλησης κατά την επικοινωνία και ένα αυστηρό πλαίσιο διαφάνειας και καλύτερης ενημέρωσης των δανειοληπτών.

 • Καθιερώνεται η υποχρέωση της εταιρείας να προσφύγει στη Δικαιοσύνη με αποδεικτικά στοιχεία στην περίπτωση απόρριψης αίτησης ευάλωτου δανειολήπτη. Τα στοιχεία θα πρέπει να αιτιολογούν ότι ο δανειολήπτης δεν είναι πραγματικά ευάλωτος, ώστε να απορριφθεί η αίτηση ρύθμισης.

Σήμερα, μία στις δύο αιτήσεις ευάλωτων δανειοληπτών απορρίπτεται, με το αποτέλεσμα να κρίνεται «από έναν υπάλληλο», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

 • Παράλληλα αλλάζει ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον υπουργό, να προκύπτει έως και 28% υψηλότερο «κούρεμα» ενώ τα κυμαινόμενα επιτόκια (Euribor συν 2,5% ή 3%, ανάλογα με το εάν υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις ή μη) αντικαθίστανται από σταθερό επιτόκιο 3% για τρία χρόνια.

 • Για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που έχει θεσμοθετηθεί εδώ και 3 χρόνια αλλά δεν λειτουργεί ανακοινώθηκε ότι θα έχει δικαίωμα έκπτωσης 30% επί της τιμής πρώτης προσφοράς (εμπορική τιμή) κατά την απόκτηση των ακινήτων  η οποία μεταφέρεται στο τέλος της διαδικασίας και στον οφειλέτη, ο οποίος επιθυμεί να επαναγοράσει το ακίνητό του.

Με τις έως σήμερα ισχύουσες διατάξεις, η δυνατότητα ανάκτησης ακινήτου δίνεται μετά την πάροδο 12ετίας και αφού έχει μεσολαβήσει η καταβολή ενοικίου χρήσης.

Με τις αλλαγές, το όριο των 12 ετών καταργείται και η επαναγορά μπορεί να γίνει νωρίτερα, χωρίς να απαιτείται η καταβολή των ενδιάμεσων ενοικίων όπως προβλέπεται σήμερα…

Στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια από μη τραπεζικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με την ρύθμιση που εισάγεται, οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων (ΕΠΠ) οι οποίες με την υφιστάμενη νομοθεσία (νόμος 4261/2014) μπορούν να παρέχουν πιστώσεις σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών, θα μπορούν στο εξής να χορηγούν και στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια.

Με την ρύθμιση επιδιώκεται να λειτουργήσει στην πράξη ο θεσμός των ΕΠΠ οι οποίες, παρά το γεγονός ότι επιτρέπεται ήδη η δραστηριοποίησή τους στην καταναλωτική πίστη, δεν έχουν ενεργοποιηθεί επαρκώς στην ελληνική αγορά.

Στόχος είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα των χορηγήσεων, να προσφέρονται περισσότερες επιλογές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση κατανάλωσης και επενδύσεων, να διευκολυνθεί η αναχρηματοδότηση και η αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων και να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία σήμερα αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα.

Οι πιστώσεις σε φυσικά πρόσωπα μπορεί να αφορούν την αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανείου του δανειολήπτη.

Ενώ για τα επιχειρηματικά δάνεια, η ρύθμιση προβλέπει ότι

 • «η παροχή πίστωσης αφορά είτε την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανείου από άλλο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα είτε την παροχή πίστωσης σε πιστούχο που έχει δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης ή με σκοπό την αναδιάρθρωση της δανειολήπτριας επιχείρησης».

Παράλληλα, θα απλοποιηθεί και το πλαίσιο  αδειοδότησης των ΕΠΠ από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και εποπτικό ρόλο, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η εμπιστοσύνη του κοινού στις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Σύσταση Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους

Ιδρύεται Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους στο οποίο θα καταχωρούνται δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής πίστωσης (τράπεζες, Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους, νομικά πρόσωπα κάθε μορφής), προκειμένου να προσδιορισθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το σύνολο του ιδιωτικού χρέους (εξυπηρετούμενο και μη) και οι τάσεις διακύμανσής του ώστε να αναβαθμιστεί η δυνατότητα παρέμβασης της Πολιτείας, όταν χρειάζεται, με τα κατάλληλα εργαλεία.

Στο Μητρώο θα καταγράφονται ανωνυμοποιημένες πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, ληξιπρόθεσμες και μη και ιδίως: η φύση της οφειλής, οι βασικοί όροι της οφειλής, (αρχικό και τρέχον ύψος, προσαυξήσεις και πρόστιμα, διάρκεια αποπληρωμής, επιτόκιο) και οι τυχόν μεταβολές τους, οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους, οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής, ρυθμίσεις της οφειλής και πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους.

Θα καταγράφονται επίσης γενικά στοιχεία των οφειλετών τα οποία δεν θα επιτρέπουν την ταυτοποίησή τους. Συγκεκριμένα, για τα φυσικά πρόσωπα καταγράφονται ηλικία, τόπος κατοικίας και εργασίας, επάγγελμα και για τα νομικά πρόσωπα κλάδος δραστηριότητας, έδρα, μέγεθος.

Το Μητρώο θα είναι διασυνδεδεμένο με τον Τειρεσία, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και θα τηρείται στην Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η οποία θα καταρτίζει ανά εξάμηνο Έκθεση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 

Επέκταση των υπηρεσιών άμεσης πληρωμής (IRIS)

– οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι υποχρεούνται να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με σύστημα άμεσων πληρωμών, όπως επίσης να δέχονται άμεση πληρωμή από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τους το ζητήσει

– Τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσονται με άλλο φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες (ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο) δικαιούνται να ζητήσουν να γίνει η πληρωμή μέσω συστήματος άμεσων πληρωμών.

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες είναι σήμερα υποχρεωτική η αποδοχή πληρωμών με κάρτες, στο εξής θα υποχρεούνται να δέχονται και τα συστήματα άμεσης πληρωμής. Η υποχρέωση θα ισχύσει από 1.12.2024 προκειμένου στο μεσοδιάστημα να αναπτυχθεί η κατάλληλη υποδομή.

Με την αξιοποίηση συστημάτων άμεσων πληρωμών όπως το IRIS οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται άμεσα, χωρίς προμήθεια για τους καταναλωτές ενώ η σύνδεση του επαγγελματικού λογαριασμού με σύστημα άμεσων πληρωμών συμβάλλει και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS εφαρμόζεται ήδη στη χώρα μας σε εθελοντική βάση για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, πληρωμές σε εμπόρους και αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα που διεκπεραιώνονται σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς προμήθεια για ποσά μέχρι 500 ευρώ.

Μείωση φόρων

Μειώνονται οι φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου (από 0,5 σε 0,2%) και χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά 50%, σε 1 τοις χιλίοις. Στόχος της ρύθμισης είναι η την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αλλά και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Τράπεζα Ελλάδος

Προβλέπεται άμεση ανακοίνωση των παραβάσεων που διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο των ελέγχων στους κλάδους που εποπτεύει (τράπεζες, servicers, ασφαλιστικές εταιρίες).

Μέχρι σήμερα έπρεπε η ΤτΕ να αναμένει την έκβαση τυχόν δικαστικών προσφυγών για να προχωρήσει σε ανακοινώσεις, με αποτέλεσμα το κοινό να μην ενημερώνεται για παραβατικές συμπεριφορές που θα επηρέαζαν και τις επιλογές του.
Ακολουθήστε τον στοGoogle News

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Καλά όλα αυτά για το ιδιωτικό χρέος. Για το δημόσιο χρέος; Και εκεί δεν πρέπει να γίνεται το ίδιο;
  Για να σου κουρέψουν το χρέος πρέπει να είσαι ή άστεγος ή να μην έχεις στον ήλιο μοίρα!
  Εάν κάποιος έχει ένα σπίτι πρέπει να το πουλήσει για να εξοφλήσει τους Συριζαϊκούς φόρους;
  Θυμίζω ότι η φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΔΙΕΦΕΥΓΑΝ έφτανε το 80% επί ΣΥΡΙΖΑ .
  Αυτά πληρώνουμε τώρα!
  Δεν υπερβαίνουμε το 0,5% των φορολογούμενων ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά πραγματικά αισθανόμαστε υποζύγια! Για ποιά φορολογική δικαιοσύνη μιλάμε;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ