Στις 20 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ” με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 166.815 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,02 ευρώ και επιστροφή ποσού 0,02 ευρώ σε κάθε μετοχή κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, σκοπός της μείωσης είναι η επιστροφή στους μετόχους ποσού 0,02 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και συνολικά 166.815 ΕΥΡΩ, καθώς η εταιρία λόγω του υψηλού ποσού του μετοχικού της κεφαλαίου δεν έχει ανάγκη για την επίτευξη των σκοπών της την επιστρεφόμενη στους μετόχους εταιρική περιουσία.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, οδός Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 – Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με το άρθρ. 24 Κ.Ν. 2190/1920

5. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920

6. Καθορισμός της διάρκειας της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 166.815 ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,02 ΕΥΡΩ και επιστροφή ποσού 0,02 ΕΥΡΩ σε κάθε μετοχή κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Σκοπός της μείωσης είναι η επιστροφή στους μετόχους ποσού 0,02 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και συνολικά 166.815 ΕΥΡΩ, καθώς η εταιρία λόγω του υψηλού ποσού του μετοχικού της κεφαλαίου δεν έχει ανάγκη για την επίτευξη των σκοπών της την επιστρεφόμενη στους μετόχους εταιρική περιουσία

8. Διάφορες ανακοινώσεις