Η Optima bank δραστηριοποιείται στην αγορά ιδιωτών και χρηματοδότησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

H Τράπεζα μέσω του δικτύου εξυπηρέτησης πελατών καθώς και μέσω της συνεργασίας με τις επιμέρους εταιρείες του Ομίλου, καλύπτει τους ευρύτερους τομείς:

(i) της Τραπεζικής Ιδιωτών,

(ii) της Εταιρικής Τραπεζικής,

(iii) Υπηρεσιών Διαχείρισης Κεφαλαίων και Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.

H Τράπεζα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα και διαθέτει ένα δίκτυο 27 καταστημάτων, εκ των οποίων 21 βρίσκονται στο Ν. Αττικής, 3 στο Ν. Θεσσαλονίκης και από 1 κατάστημα στην Κόρινθο, στη Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στόχος είναι το δίκτυο να επεκταθεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Μετοχική Σύνθεση μετά την Δημόσια Προσφορά

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν εγγράφονται για Νέες Μετοχές πλην του Κυρίου Μετόχου Ireon Investments. Κανένας εκ των νέων μετόχων δεν θα κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αύξηση.

Πριν την Αύξηση – Μετά την Αύξηση Μέτοχοι – # Μετοχών % – # Μετοχών %

  • Ireon Investments Ltd 5.213.280 9,893% 6.602.168 8,959%
  • Canelo Holdings Limited 4.298.167 8,157% 4.298.167 5,832%
  • Baynoun Limited (Gibraltar) 1.890.000 3,587% 1.890.000 2,565%
  • Baynoun Limited (Cyprus) 1.057.358 2,007% 1.057.358 1,435%
  • Magna Umbrella Fund plc – – 1.221.102 1,657%
  • OAKS Emerging Umbrella Fund plc – – 674.838 0,916%
  • Manulife Global Fund – Emerging Eastern Europe Fund – – 187.672 0,255%
  • K Hamdoun Consultancy Ltd – – 694.444 0,942%
  • Reggeborgh Invest B.V. – – 2.916.666 3,958%

Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων –

– 1.050.000 1,425%

Επενδυτικό Κοινό (λοιποί μέτοχοι <5%) 40.235.337 76,356% 53.101.727 72,057%

Σύνολο 52.694.142 100% 73.694.142 100%

 

 Αποτελέσματα – Επιδόσεις

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €42.427 χιλ. για τη Χρήση 2022, έναντι €10.049 χιλ. το 2021 και ζημιών ποσού €4.899 χιλ. για τη Χρήση 2020.

Στο α’ εξάμηνο του 2023 τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €44.096 χιλ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 163%.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου στο εξάμηνο διαμορφώθηκε σε €3.209.196 χιλ. έναντι €2.607.737 χιλ. την 31.12.2022, σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου 23%.

Το μερίδιο της Optima bank στην Ελληνική αγορά των δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαμορφώθηκε την 30.06.2023 σε 1,80%.

Με βάση το εύρος τιμών η Optima Bank με τις νέες μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς και την εκτίμηση κερδών 2023 διαμορφώνει εκτιμώμενους πολλαπλασιαστές κερδών (PE) 5,24x – 5,9x και σχέσης τιμής με καθαρή θέση (P/ΒV) 0,99x – 1,07x.

 Άντληση και χρήση κεφαλαίων Το σύνολο των καθαρών εσόδων, ήτοι τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της Αύξησης με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης θα ανέρχεται σε €143.918 χιλ τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Τράπεζας, επιτρέποντας τη συνέχιση υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Επιπλέον, η άντληση των καθαρών εσόδων θα έχει ως αποτέλεσμα την, σε κάθε περίπτωση, ενίσχυση και, υπό προϋποθέσεις βάσει ποσοστού κάλυψης της Αύξησης, υπερκάλυψη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και του Ομίλου, λόγω της ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας.

Κατά την 30.06.2023, ο Δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 του Ομίλου και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (TRCR) του Ομίλου ανέρχονται σε 13,13% έκαστος.

Προκειμένου να αποκατασταθεί η τήρηση του δείκτη Συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης (OCR) & Pillar 2 Guidance (P2G) – (TRCR) ύψους 13,95% σε επίπεδο Ομίλου, απαιτούνται πρόσθετα κεφάλαια ύψους €19,5 εκατ. περίπου, τα οποία η Τράπεζα επιδιώκει να προέλθουν από τα καθαρά έσοδα μέσω της Αύξησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ