Δωρεάν διανομή μίας νέας μετοχής για κάθε μία παλαιά (split), μετά από αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σχεδιάζει η εισηγμένη Austriacard, όπως ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό μέσω του ΧΑ. Η απόφαση θα ληφθεί από τους μετόχους στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 30 Ιουνίου με στόχο να αυξήσει τη ρευστότητα και εμπορευσιμότητα της μετοχής.

Συγκεκριμένα, η εταιρία με χρηματιστηριακή ανακοίνωση ενημερώνει ότι το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας Austriacard, προτείνουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 30ής Ιουνίου 2023 να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 18.176.934 ευρώ από 18.176.934 ευρώ σε 36.353.868 ευρώ στο μέλλον με κεφαλαιοποίηση μέρους ίσου με το ποσό των 18.176.934 ευρώ των πάγιων αποθεματικών που αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2022 σε μετοχικό κεφάλαιο με ταυτόχρονη έκδοση 18.176.934 νέων μετοχών.

Επομένως, για κάθε μία μετοχή θα καταχωρείται μία νέα μετοχή στον αντίστοιχο λογαριασμό.

Προτείνεται, περαιτέρω η μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας, που προηγουμένως είχαν ονομαστική αξία, σε μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. Αφού τεθεί σε ισχύ η αύξηση κεφαλαίου από τα κεφάλαια της εταιρείας και η έκδοση νέων (δωρεάν) μετοχών, κάθε μετοχή της εταιρείας θα αντιπροσωπεύει 1 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και πριν.

Δεδομένου ότι η αύξηση κεφαλαίου από κεφάλαια της Εταιρείας και η έκδοση νέων (δωρεάν) μετοχών σε αναλογία 1:1 θα οδηγήσει σε διπλασιασμό του αριθμού των μετοχών, αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί πραγματική εισφορά κεφαλαίου, αναμένεται αντίστοιχη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής στην ίδια αναλογία.

Η αύξηση κεφαλαίου από κεφάλαια της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών εξυπηρετεί την αύξηση της ρευστότητας και τη διευκόλυνση της εμπορευσιμότητας της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Βιέννης και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αύξηση κεφαλαίου από κεφάλαια της Εταιρείας και η έκδοση νέων (δωρεάν) μετοχών υπόκεινται και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ αποκτούν ισχύ μόνο από την καταχώριση στο Αυστριακό μητρώο εταιρειών.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here