Ζημιές ύψους 8,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο 2022 η Attica Bank, έναντι ζημιών 5,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αύξηση εσόδων από προμήθειες και λειτουργικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με αύξηση χορηγήσεων και διατήρηση υψηλής ρευστότητας καταγράφει η Attica Bank για το πρώτο  τρίμηνο του 2022, παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης των στόχων της.

Η τράπεζα εμφάνισε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από 15 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες να ενισχύονται στο 1,8 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο προ φόρων και προβλέψεων, η τράπεζα εμφάνισε ζημιές ύψους 4,85 εκατ. ευρώ από 5,69 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021. Παράλληλα, ενέγραψε και προβλέψεις ύψους 2,76 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου σημειώνεται ότι κατά την 31/03/2022 οι καταθέσεις εμφανίζουν μείωση κατά 3,6% συγκριτικά με την 31/12/2021.

Οι δείκτες ρευστότητας LCR και NSFR για τον Όμιλο κατά την ίδια ημερομηνία παραμένουν πάνω από τα ελάχιστα όρια (275% και 105% αντίστοιχα)

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31η Μαρτίου 2022, συνέπεια των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2022, ανέρχεται σε 9,7%.

Η τράπεζα, σε ετήσια βάση παρουσίασε αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 25% και συνεχιζόμενη σημαντική βελτίωση τα τελευταία πέντε τρίμηνα σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2022. Παράλληλα, τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση.

Η πιστωτική επέκταση συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 με τις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις να ανέρχονται σε 89 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. ευρώ κατά τη αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και με τους δείκτες ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου να βελτιώνονται.

Η ρευστότητα της Attica Bank παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας το επίπεδο καταθέσεων των πελατών της στα 2,8 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 992 εκατ. ευρώ, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1.769 εκατ. ευρώ.

Οι ελάχιστοι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας παραμένουν και κατά το Α΄ τρίμηνο 2022 άνω των ελαχίστων ορίων. Ειδικότερα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 275% και ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 59,5%.

Η τράπεζα για το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, ζημία ύψους 4,85 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου. Παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους, η επίδοση των κύριων λειτουργικών εσόδων της τράπεζας παρέμεινε ανθεκτική, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

 

Έτος ορόσημο το 2022

 

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της τράπεζας, το 2022 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τιτλοποιήσεων και της ουσιαστικής εξάλειψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) του παρελθόντος, καθώς και την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών της συμφωνίας των βασικών μετόχων, θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank.

Με τον τρόπο αυτό, αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα επιτευχθεί και η εξυγίανση του ισολογισμού και θα απελευθερωθούν εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν πλέον οι προσπάθειες της Διοίκησης της Attica Bank.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here