Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 07-06-2023, σε συνέχεια του από 07-06-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, εξέλεξε ως νέα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Μαριάννα Πολιτοπούλου και Ριχάρδο Λαμπίρη, στη θέση των παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Μάρκου Κούτη και Patrick Horend.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή των ανωτέρω πληρούνται i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 01-09-2023, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στο νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Βασιλική Σκούμπα του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος

5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Μαριάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Ριχάρδος Λαμπίρης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε ο ορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας να διατηρηθεί ως έχει αποφασισθεί και περιγράφεται στο με αριθμό 1402/02-02-2023 πρακτικό του (σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 2899828/28-2-2023 καταχωρίσθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. την 28-2-2023 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3485487).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο τον κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Ριχάρδο Λαμπίρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.