Σε πρόσθετες προβλέψεις 300 εκατ. ευρώ προχωρά η διοίκηση της Attica Bank στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη σταδιακή αποεπένδυση από τίτλους των τιτλοποιήσεων και πωλήσεις χαρτοφυλακίων, ενώ ιδίως σε αυτή την περίοδο από τους τίτλους των τιτλοποιήσεων Astir 1 και Metexelixis.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, εφόσον υπάρχει συμφωνία για τα άνω σκέλη της αποεπένδυσης σε χρόνο μέχρι τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022, αυτό θα συνεπαχθεί τη λήψη πρόσθετων προβλέψεων εκτιμώμενου ύψους περίπου 0,3 δισ. ευρώ, η οποία θα αποτυπωθεί στις άνω οικονομικές καταστάσεις.

Συνέπεια των ανωτέρω η λήψη πρόσθετων προβλέψεων ύψους 0,3 δισ. ευρώ θα είχε την ακόλουθη επίδραση επί των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου που δημοσιευτήκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2022.

Attica Bank: Πρόσθετες προβλέψεις 300 εκατ. ευρώ σε NPEs-1

Σε κάθε περίπτωση, η λήψη – υπό την προϋπόθεση των δεσμευτικών προσφορών και προκαταρτικής συμφωνίας για τη σχετική αποεπένδυση – των προβλέψεων αυτών έχει συμπεριληφθεί ως παραδοχή του Επικαιροποιημένου Επιχειρηματικού Πλάνου ετών 2022 – 2025, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας.

 

Σύμφωνα με την Attica Bank, η τράπεζα έχει επίσης υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου που αφορά τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή των νέων μετοχών στο πλαίσιο της υπό υλοποίηση ΑΜΚ.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, η υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου  εξελίσσεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30.12.2022.