Η Aquila Capital ανακοινώνει ότι το Aquila Capital Infrastructure Fund (ACIF) ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε κεφαλαιακές δεσμεύσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Το fund μπόρεσε έτσι να καταγράψει περαιτέρω κεφαλαιακές εισροές σε ένα δύσκολο περιβάλλον συγκέντρωσης κεφαλαίων, ενώ αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον.

Το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών προκύπτει από το γεγονός ότι οι υποδομές απέδειξαν το 2022 ότι η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει αξία σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού και άλλων μακροοικονομικών και πολιτικών διαταραχών. Παρά την αύξηση του πληθωρισμού, την αύξηση των επιτοκίων και τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα, οι επενδύσεις σε υποδομές, κατέγραψαν καθαρή αύξηση της αξίας τους το προηγούμενο έτος, με το ACIF να επιτυγχάνει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση από τον δείκτη υποδομής EDHEC Infra 300. Αντίθετα, οι εισηγμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (listed asset classes) υπέστησαν σημαντικές μειώσεις – τόσο τα παγκόσμια ομόλογα όσο και οι παγκόσμιες μετοχές κατέγραψαν αρνητική απόδοση σε σημαντικό διψήφιο ποσοστό. Έτσι, οι υποδομές απέδειξαν τη χαμηλή συσχέτισή τους με τις μακροοικονομικές παραμέτρους και τις εισηγμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (listed asset classes) υπό πραγματικές συνθήκες σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Ο Christian Brezina, Head of Diversified Infrastructure & Multi Asset Investments της Aquila Capital δήλωσε σχετικά: «Εκτός από τις επαρκείς αποδόσεις, η προστασία από μακροοικονομικούς κινδύνους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τις επενδύσεις σε υποδομές. Πρώτον, πολλά έργα υποδομών έχουν χαμηλή συσχέτιση με τις φάσεις του οικονομικού κύκλου, γεγονός που προστατεύει αποτελεσματικά τους επενδυτές από τις οικονομικές υφέσεις. Δεύτερον, οι χρηματοδοτήσεις χρέους σε επίπεδο περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αντισταθμιστούν έναντι της αύξησης των επιτοκίων, γεγονός που σημαίνει ασφάλεια ενόψει της πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών επί του παρόντος. Και τρίτον, οι επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για παράδειγμα, μπορούν να παρέχουν προστασία από τον πληθωρισμό, καθώς οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας υπερβαίνουν το συνολικό ρυθμό του οικονομικού πληθωρισμού τόσο μακροπρόθεσμα όσο και επί του παρόντος. Για το fund μας, αυτό σημαίνει: περισσότερο από το 90% των έργων του χαρτοφυλακίου μας είτε δεν επηρεάζεται από την αύξηση του πληθωρισμού είτε ακόμη και επωφελείται από αυτόν».

Όσον αφορά το μέλλον, είναι πιθανό να εισρεύσουν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια στον τομέα των υποδομών. Δεδομένου ότι οι κυβερνητικές δαπάνες δεν θα είναι επαρκείς για να καλύψουν τη διαρκή ζήτηση για επενδύσεις σε υποδομές, θα χρειαστεί μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της παροχής καλών και, ταυτόχρονα, προβλέψιμων αποδόσεων. Επιπλέον, σημαντικές τάσεις όπως η εκθετική αύξηση του παγκόσμιου όγκου δεδομένων, η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές φόρτισης στο πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης δίνουν ώθηση σε επιλεγμένους τομείς της αγοράς υποδομών.

Το ACIF ακολουθεί αμυντική στρατηγική και επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε core και core+ υποδομές. Είναι ευρέως διαφοροποιημένο σε όλους τους σχετικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η παραγωγή ενέργειας, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι τηλεπικοινωνίες και οι κοινωνικές υποδομές. Στις 30 Ιουνίου 2023, περίπου το 30% του χαρτοφυλακίου αποτελούνταν από άμεσες επενδύσεις ή συνεπενδύσεις, κυρίως σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και περίπου το 70% αποτελούνταν από επενδύσεις σε ευρέως διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια. Η στρατηγική επωφελείται από σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα και κατά κύριο λόγο ρυθμιζόμενα έργα ή έργα με μακροπρόθεσμες συμβατικές ταμειακές ροές από brownfield έργα στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Από την έναρξή του το 2017, το ACIF σημειώνει κάθε χρόνο θετικές επιδόσεις.

Ο Jan Peters, investment manager, υπεύθυνος του fund στην Aquila Capital,  αναφέρει: «Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ACIF είναι ότι μπορούμε να επενδύσουμε δεσμευμένα κεφάλαια στο άμεσο χαρτοφυλάκιο των έργων μας γρήγορα, επιτρέποντας έτσι στους επενδυτές να συμμετέχουν ενεργά στη στρατηγική, αμέσως μετά από την απόφασή τους να επενδύσουν. Η επιλεγείσα δομή ενός ανοιχτού τύπου Λουξεμβουργιανού SICAV-RAIF αντανακλά τη δομή της διαρκώς αναπτυσσόμενης αγοράς επενδύσεων σε υποδομές και προσφέρει στους επενδυτές πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών αμοιβαίων κεφαλαίων κλειστού τύπου. Ως ένα ανοιχτού τύπου fund, το ACIF δεν έχει καθορισμένη διάρκεια και, ως εκ τούτου, προσφέρει στους επενδυτές υψηλό βαθμό ευελιξίας, καθώς μπορούν να προσαρμόζουν συνεχώς τις κεφαλαιακές τους δεσμεύσεις και, ως εκ τούτου, να βελτιστοποιούν την κατανομή τους σε υποδομές μέσω του χαρτοφυλακίου».