Αλλάζει χέρια το εμβληματικό κτήριο Γραφείων «ΗΛΙΔΑ BUSINESS CENTER» στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η Lamda Development προχώρησε στην πώληση του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας LAMDA ILIDA OFFICE S.M.S.Α (Κτήριο Γραφείων «ΗΛΙΔΑ BUSINESS CENTER» στο Μαρούσι) στην Prodea Investments.

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Lamda Development που στοχεύει στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού και τα εμπορικά της κέντρα.

Το «ΗΛΙΔΑ BUSINESS CENTER» διαθέτει γραφεία υψηλής ποιότητας και αισθητικής ενώ παρέχει συνολικά 277 θέσεις στάθμευσης. Εδρεύει πλησίον του Golden Hall και του Ο.Α.Κ.Α, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση μέσω της Λεωφόρου Κηφισίας αλλά και της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Lamda Development:

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι προχώρησε την 05.05.2021 στην υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (Prodea Investments) για την πώληση του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας LAMDA ILIDA OFFICE S.M.S.Α (η Θυγατρική).

Η εν λόγω πώληση/μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί μετά την εκπλήρωση συγκεκριμένων αναβλητικών αιρέσεων που προβλέπονται στην προαναφερθείσα σύμβαση. Ως απώτατη ημερομηνία πλήρωσης των αναβλητικών αιρέσεων έχει τεθεί η 30.09.2021.

To τίμημα για την αγορά των μετοχών θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της Θυγατρικής, όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά τους ειδικότερους όρους της ως άνω σύμβασης την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι δεν θα έχει επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας ενώ θα προκύψει όφελος σε επίπεδο ομίλου LAMDA DEVELOPMENT από τη μείωση των ενοποιημένων δανειακών υποχρεώσεων κατά το ποσό €39,1εκ (ήτοι η ονομαστική αξία του δανείου της Θυγατρικής την 31.12.2020).

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας που στοχεύει στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού και τα εμπορικά της κέντρα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here