Την ΔΕΗ εμπιστεύονται οι 8 στους 10 καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα 20 ολόκληρα χρόνια μετά την έναρξη των προσπαθειών για απελευθέρωση της αγοράς.

Συνολικά στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας το 2019 το πλήθος των παροχών έφτανε τα 6.783.075.

Από αυτές 5.694.626 ανήκουν στη ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ, δηλαδή, παρέμεινε και το 2019 βασικός προμηθευτής, εκπροσωπώντας το 83,95% του συ­νολικού αριθμού παροχών στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

Από τους ιδιώτες προμηθευτές τις περισσότερες παροχές (181.232) είχε η Protergia, ενώ ακολουθούν Elpedison (171.143), ΗΡΩΝ (140.812), Watt Sr Volt (127.364), Ζενίθ (73.968), Volton (69.688), NRG (52.961), Φυσικό Αέριο (39.881), Volterra (35.748), KEN (33.997), ΕΛΤΑ (13.875) και ΟΤΕ (13.990).

Δηλαδή οι 24 αν­ταγωνιστές της ΔΕΗ έχουν κατα­φέρει να αποσπάσουν μέχρι τώ­ρα 1.088.488 πελάτες της δημό­σιας εταιρείας, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότε­ροι εξ αυτών συμμετέχουν για την κάλυψη ιδίων αναγκών ηλεκτροδότησης.

Όσον αφορά την κινητικότη­τα (switching), μεγαλύτερη κινητικότητα ως προς το πλήθος παροχών εμφάνισαν οι οικιακοί πελάτες, ακολουθούμενοι από τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, ενώ οι τελευ­ταίοι προηγήθηκαν στην κινητικότητα βάσει του όγκου κατανά­λωσης.

Είναι σημαντικό να ση­μειωθεί ότι τα ποσοστά κινητι­κότητας εμφανίζουν μείωση ως προς τον όγκο κατανάλωσης (κι­νητικότητα 3,96% βάσει κατανά­λωσης το 2018, ήτοι μείωση κα­τά 44% σε ένα έτος), γεγονός που οφείλεται στη μεγάλη μετακίνη­ση των οικιακών πελατών εντός του 2019.

Δηλαδή σε μια κατη­γορία που παραδοσιακά δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερα ενεργή, και βέ­βαια σημειώνει κατά κανόνα μι­κρούς όγκους κατανάλωσης», παρατηρεί η ΡΑΕ στην έκθεση πε­πραγμένων όπου δημοσιεύονται τα συγκεκριμένα στοιχεία

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. 8 στους 10 είναι οι επί το πλείστον μπαταχτζήδες που βασίζονται στους διακανονισμούς της ΔΕΗ όταν σε μας τους υπόλοιπους καλοπληρωτές μας μείωσε την έκπτωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here