Η «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα ακόλουθα:

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 11ης Ιουνίου 2024 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,05243 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου 5%. Το ανωτέρω μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,05263 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση των ίδιων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ν. 4548/2018.

Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,05263 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0499985 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Δευτέρα 1/7/2024 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2023 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/6/2024. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5/7/2024, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ».

Η είσπραξη του μερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.