Με καθυστέρηση λίγων ημερών δημοσιοποιήθηκε η οικονομική έκθεση του ομίλου για το 2017.

Εκεί φαίνεται ότι ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου αυξήθηκε το 2017 κατά 4,61%, από 154,3 εκατ. ευρώ, σε 161,4 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζει επίσης αύξηση κατά 33,81% και ανήλθε σε 6,27 εκατ., από 4,69 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016. Οι εμπορικές απαιτήσεις του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονται σε 88,8 εκατ. ευρώ έναντι των οποίων έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης ποσού 41,6 εκατ.

Ο ορκωτός λογιστής διατυπώνει “την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της”. Με τα δάνεια να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, η Alumil βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, όπως όμως επισημαίνει, η ικανότητα εταιρείας και ομίλου να ολοκληρώσουν την αναδιάρθρωση δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

Τι αναφέρει η εταιρεία για το θέμα αυτό;

“Η αρχική ημερομηνία λήξης των ομολογιακών δανείων της μητρικής εταιρείας, συνολικού ποσού 154 εκατ. ευρώ, ήταν τον Ιούνιο 2017 και έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση με τους ομολογιούχους για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους έως την 12η Μαρτίου 2018, ενώ εξετάζεται η περαιτέρω παράταση έως την 11η Σεπτεμβρίου 2018. Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για το σκοπό αυτό”.

Επιπλέον, ότι “βρίσκεται από τα τέλη του 2016 σε διαπραγμάτευση με τις δανείστριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της, όπως προβλέπονταν από τις υφιστάμενες συμβάσεις στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η πληρωμή του υπολοίπου των ομολογιακών δανείων. Το Φεβρουάριο του 2017 η εταιρεία έλαβε από τον Εκπρόσωπο των ομολογιούχων, εκ μέρους όλων των ομολογιούχων, ένα Indicative Term Sheet στο οποίο περιλαμβάνονταν οι προσυμφωνηθέντες όροι, μεταξύ των Ομολογιούχων και της Εκδότριας, για την αναδιάρθρωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας με λεπτομερείς αναφορές για το ποσό, τη διάρκεια, τον τρόπο αποπληρωμής, το επιτόκιο, τις θετικές και αρνητικές υποχρεώσεις του Εκδότη, στα εμπράγματα και λοιπά βάρη, κλπ.”

Δεν συμφώνησαν όλες οι τράπεζες

Αν και η εταιρεία “έκανε αποδεκτούς τους όρους του Indicative Term Sheet στο σύνολο τους και το απέστειλε υπογεγραμμένο στους ομολογιούχους δανειστές, το εν λόγω Indicative Term Sheet εγκρίθηκε από ένα μέρος των ομολογιούχων αλλά όχι από την πλειοψηφία που απαιτείτο”. Η Alumil σημειώνει επίσης πως “πρόσθετα στοιχεία έχουν ζητηθεί από τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης του επιχειρησιακού πλάνου 2018-2022 και ολοκλήρωσης των στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τις Δανείστριες Τράπεζες”.

Η Alumil υποστηρίζει ότι ο “ο όμιλος διατηρεί επαρκή ρευστότητα ενώ παράλληλα υπάρχουν αχρησιμοποίητες διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων σε επίπεδο ομίλου. Επιπλέον βάσει των προϋπολογισθέντων στοιχείων για την χρήση 2018, προβλέπεται να υπάρξει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά την επόμενη χρήση και βελτίωση της κερδοφορίας για τον όμιλο και την εταιρεία”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here