Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ALPHA TRUST HOLDINGS, με συμμετοχή 74,29 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Kατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε ο απολογισμός για τα μεγέθη του 2023. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2023 ανήλθε σε € 8,47 εκ. έναντι € 7,03 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,48%. Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών, φόρων και αποσβέσεων για τη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 2,15 εκ. έναντι € 1,15 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 86,02%. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 1,34 εκ. έναντι € 0,51 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 161,55%. 

Επιπλέον, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος, ανερχόμενου σε 0,5630 ευρώ ανά μετοχή. Διευκρινίζεται ότι το ως άνω ποσό είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αναλογεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Kατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, επισημάνθηκε ότι από την ημερομηνία εισαγωγής της ALPHA TRUST στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 01.08.2008, η συνολική απόδοση στους μετόχους με επανεπένδυση μερισμάτων, υπήρξε +72% έναντι αρνητικής απόδοσης -37% του Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη του Χ.Α. 

pastedGraphic.png

Πηγή: ATHEX Group, ALPHA TRUST HOLDINGS

Ο Πρόεδρος της ALPHA TRUST HOLDINGS, κ. Φαίδων Ταμβακάκης σημείωσε: «Το 2023 υπήρξε θετικό έτος για τους πελάτες μας, αλλά και τις αγορές διεθνώς, γεγονός που απεικονίστηκε στα αποτελέσματα του Ομίλου. Πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού θα μας δώσει σημαντικές ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση μεγεθών».

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 20.05.2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) η 21.05.2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις/κρατήσεις) η 27.05.2024.