Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος στη θέση του προέδρου του Δ.Σ., ενώ ο κ. Γεώργιος Ποιμενίδης είναι διευθύνων σύμβουλος. Συγκροτήθηκε σε σώμα και η Επιτροπή Ελέγχου.
Νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, σε απαρτία.
Πιο αναλυτικά, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επιπλέον αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.

2) Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2019 (1.1.2019-31.12.2019) και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη.

3) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019) συνολικού ποσού Ευρώ 375.257 (μικτά).

4) Πραγματοποιήθηκε συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία κατά την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών έτους 2019 άνευ υποδείξεων-παρατηρήσεων κατ’ άρθρο 112 Ν.2548/2018.

5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1.1.20-31.12.2020) συνολικού ποσού Ευρώ 172.000 (μικτά).

6) Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη διαχειριστική χρήση 2020 και προεγκρίθηκε η αμοιβή της ποσού Ευρώ 56.940 πλέον Φ.Π.Α.

7) Υπεβλήθη η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

8) Αποφασίσθηκε, λόγω λήξης της θητείας του, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή σε Εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, υπό την προεδρία του κ. Γ. Κ. Σπηλιόπουλου είναι η ακόλουθη:

 • Γεώργιος Σπηλιόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • Γεώργιος Ποιμενίδης του Ευαγγέλου,  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 • Νικόλαος Χρυσανθόπουλος του Ροδόλφου –Απόστολου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • Μαριάννα Αντωνίου του Δημητρίου , Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • Αθανάσιος Συρράκος του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • Αλέξανδρος Χουσάκος του Αναστασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • Γεώργιος Κόντος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
 • Σαράντης – Ευάγγελος Λώλος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου μετά την συγκρότηση σε σώμα ορίζεται ως εξής:

 • Γεώργιος Ν. Κόντος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος, Πρόεδρος ΕΕ
 • Σαράντης – Ευάγγελος Γ. Λώλος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος ΕΕ
 • Αλέξανδρος Α. Χουσάκος Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μέλος ΕΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here