γράφει ο Κωσταντίνος Παντελής 

 

Το νέο «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» είναι ένα πρόγραμμα που ενισχύει κατά κύριο λόγο
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Ερευνητικούς Οργανισμούς.

Ο βασικός στόχος της εν λόγω δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση
στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας
προστιθέμενης αξίας.

Αποτελεί μία ολοκληρωμένη δράση που μπορεί να βοηθήσει την έρευνα τόσο των
επιχειρήσεων όσο και των ερευνητικών οργανισμών.

Μπορεί μία μικρομεσαία επιχείρηση να αιτηθεί προς χρηματοδότηση ένα ερευνητικό project χωρίς την συμβολή ερευνητικού φορέα.

Κάτι που δίνει μεγάλη ευελιξία στην μικρομεσαία επιχείρηση να δράξει αυτόνομα και να προωθήσει την εξέλιξη των καινοτομιών που θέλει.

Με αυτόν τον τρόπο η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να παρακάμψει διάφορες
καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από μία ενδεχόμενη συνεργασία με
ερευνητικό οργανισμό.

Βέβαια, μέσα από την δράση πάντα ενισχύεται η συνεργασία επιχειρήσεων και
ερευνητικών οργανισμών καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις για να αναπτύξουν τις
καινοτομίες που χρειάζονται είναι απαραίτητη η συμβολή ερευνητικών οργανισμών.

Οι ερευνητικοί οργανισμοί εκφράζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη
δράση καθώς η έρευνα έχει άμεσο αποτέλεσμα σε μια επιχείρηση και τις
περισσότερες φορές επιλύει σημαντικά επιχειρηματικά προβλήματα ή οδηγεί σε
δημιουργία νέων προϊόντων.

Δηλαδή υπάρχει μία ουσιαστική σύνδεση της έρευνας με την αγορά.

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα προσθήκη του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση
προτάσεων που είχαν εγκριθεί προς χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και λόγω έλλειψης πόρων δεν μπόρεσαν να
χρηματοδοτηθούν.

Με την εν λόγω δράση δίνεται χρηματοδότηση στα εν λόγω εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια χωρίς προσθήκη αλλαγών κάτι που διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αρκεί να τηρούνται οι βασικές αρχές του προγράμματος.

 

Μία σημαντική αλλαγή που θα μπορούσε να δοθεί είναι ο χρόνος προετοιμασίας για
την κατάθεση της υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση.

  • Θεωρώ πως ο χρόνος υποβολών είναι λίγος για τις δύο πρώτες παρεμβάσεις.
  • Επαρκές κρίνεται το χρονικό διάστημα για την κατάθεση προτάσεων προς χρηματοδότηση για την τρίτη και τέταρτη παρέμβαση.

Η δράση είναι προσανατολισμένη για να ενισχύσει την έρευνα σε συγκεκριμένους
τομείς και θεματικές ενότητες έτσι να δοθεί έμφαση σε κλάδους που μπορούν να
βοηθήσουν ενεργά την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και σαν επακόλουθο της
Ελληνικής Οικονομίας καθώς οι συγκεκριμένοι τομείς έχουν αρκετά περιθώρια
εξέλιξης.

Horizon Europe

Επίσης με τα κεφάλαια του προγράμματος θα επιδοτηθεί εξειδικευμένο
προσωπικό με καλό πακέτο αμοιβών. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η εργασία
καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού μένοντας και δημιουργώντας εντός
της χώρας.

Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η συγκεκριμένη
δράση καθώς είχαμε συνηθίσει η έλλειψη έρευνας να διώχνει τους νέους ερευνητές
εκτός χώρας.

Σαν αποτέλεσμα να χάνουμε σημαντικούς επιστήμονες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα και ανάπτυξη των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Εν κατακλείδι, το νέο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» είναι ένα ενδιαφέρον
πρόγραμμα, το μόνο που ενισχύει την έρευνα της επιχειρηματικότητας και
δημιουργεί μέσω καινοτομιών την εξέλιξη των επιχειρηματικών ιδεών.

Είναι σημαντικό που ενισχύεται η έρευνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς λίγες
Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποστηρίξουν το κόστος έρευνας
και τη συντήρηση ενός οργανωμένου τμήματος έρευνας-ανάπτυξης.

 

  • {O κ. Κωσταντίνος Παντελής είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Anodos Consulting.}