«Τα αποτελέσματα Α΄ τριμήνου 2018 της Eurobank ήταν πλήρως εναρμονισμένα με τις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες για το έτος. Η Τράπεζα παρέμεινε κερδοφόρα με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε €57εκ. και τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη να διατηρούνται σταθερά στα €200εκ. Η κερδοφορία των διεθνών μας δραστηριοτήτων αυξήθηκε κατά 22% σε ετήσια βάση, καθώς το κόστος κινδύνου μειώνεται σε όλες της χώρες της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε. Η κεφαλαιακή μας βάση, η οποία αποδείχθηκε ανθεκτική στην πρόσφατη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ, διαμορφώθηκε σε 15,1% (δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων), με το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε 17,8%, από τους υψηλότερους στον κλάδο.

H διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) παραμένει βασική μας προτεραιότητα. Ο σχηματισμός νέων NPEs παρέμεινε αρνητικός άνω των €200εκ. το Α΄ τρίμηνο, ο δείκτης των NPEs μειώθηκε, ενώ οι προβλέψεις προς τα NPEs αυξήθηκαν. Βασιζόμενοι σε αυτά τα αποτελέσματα και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις επερχόμενες αλλαγές του Νόμου 3869/2010, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επιτύχουμε όλους τους στόχους μείωσης των NPEs για το 2018.

Στον τομέα της ρευστότητας, οι πρώτοι τρεις μήνες τους 2018 ήταν εξαιρετικοί, καθώς η εξάρτηση από τον ELA μειώθηκε στο μισό, σε λιγότερο από €4δισ.  Οι καταθέσεις αυξήθηκαν, ενώ στις χορηγήσεις, η τάση αύξησης των επιχειρηματικών δανείων, που είδαμε το 2017, επιβεβαιώθηκε και στο Α΄ τρίμηνο 2018.

Παρά το γεγονός ότι οι προκλήσεις  στο εξωτερικό περιβάλλον πολλαπλασιάζονται, η Ελλάδα πλησιάζει προς το τέλος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Η Eurobank εστιάζει στη χρηματοδότηση της οικονομίας και των πελατών της, ιδιαίτερα της δυναμικής επιχειρηματικότητας, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης.»

 

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

 

Θετικά αποτελέσματα κατέγραψε η  Eurobank το Α΄ τρίμηνο 2018, καθώς τα καθαρά κέρδη πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε €57εκ., έναντι €34εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς. Ειδικότερα:

  

 • καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση σε €355εκ., ενώ ήταν μειωμένα κατά 4,8% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2017, κυρίως λόγω του κόστους των ομολόγων Tier II και λιγότερων ημερών εκτοκισμού (days effect).

 

 • Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε 2,51%, από 2,55% το Δ΄ τρίμηνο 2017.
 •   Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διατηρήθηκαν στα επίπεδα του Α΄ τριμήνου 2017 (€64εκ.), ενώ υποχώρησαν κατά 8,4% έναντι του Δ΄ τριμήνου, λόγω χαμηλότερων εσόδων από τις δραστηριότητες του Δικτύου και τις Κεφαλαιαγορές. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούν σε 45 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.
 • Τα οργανικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €419εκ. το Α΄ τρίμηνο 2018 και ήταν μειωμένα κατά 0,5% σε ετήσια και 5,4% σε τριμηνιαία βάση αντίστοιχα.
 • Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €452εκ., έναντι €459εκ. το Α΄ τρίμηνο και €494εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2017.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €219εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 3,3% την ίδια περίοδο. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε κάτω του 50% και διαμορφώθηκε σε 48,5%.

 

 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση σε €200εκ, ενώ υποχώρησαν κατά 7,6% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2017. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €233εκ. και ήταν μειωμένα κατά 2,0% και 13,0% έναντι του Α΄ και Δ΄ τριμήνου 2017.
 • Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-€210εκ.) το Α΄ τρίμηνο 2018, με το δείκτη των NPEs να μειώνεται κατά 70 μονάδες βάσης έναντι του Δ΄ τριμήνου 2017 σε 41,8% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5δισ. έναντι του Δ΄ τριμήνου 2017. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά 60 μονάδες βάσης σε 56,1%.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €167εκ. το Α΄ τρίμηνο 2018 και αντιστοιχούσαν σε 186 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

 

 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να ανέρχονται σε €33εκ., από €27εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2017.
 • O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,1% επί του σταθμισμένου ενεργητικού και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 17,8%7. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,0%.
 •   Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων – Stress Test χωρίς κεφαλαιακό έλλειμμα για τη Eurobank. Στο δυσμενές σενάριο, ο δείκτης CAD, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων Tier II εκδόσεως Ιανουαρίου 2018, ήταν 9,5% και ο δείκτης CET1 6,8%. Και οι δύο δείκτες θα ήταν περίπου 40 μ.β. υψηλότεροι, στο 9,9% και 7,2% αντίστοιχα, εάν είχε συνυπολογιστεί η θετική επίδραση από την πώληση της Bancpost, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018. Η απομείωση κεφαλαίου ήταν €3,4δισ. (8,7 ποσοστιαίες μονάδες). Στο βασικό σενάριο, η Τράπεζα ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση με τους δείκτες CAD και CET1 να ανέρχονται σε 19,3% και 16,6% αντίστοιχα. Και σε αυτό το σενάριο, οι δύο δείκτες θα ήταν περίπου 40 μ.β. υψηλότεροι, συνυπολογιζομένης της επίδρασης από την πώληση της Bancpost.
 • Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε €3,9δισ. και είναι χαμηλότερη κατά €4,0δισ. έναντι του Δεκεμβρίου 2017.
 • Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,3δισ. στην Ελλάδα και €1,4δισ. σε επίπεδο Ομίλου. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων, διαγραφών, συναλλαγματικών διαφορών και πωλήσεων) αυξήθηκαν κατά €0,1δισ. σε ενοποιημένο επίπεδο το Α΄ τρίμηνο 2018. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 102,2%, από 109,6% το 2017.

 

 

 

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Α΄ Τριμ. 2018 Δ΄ Τριμ. 2017 Μεταβολή Γ΄ Τριμ. 2017 Β΄ Τριμ. 2017 Α΄ Τριμ. 2017
Καθαρά Έσοδα από Τόκους €355εκ. €373εκ. (4,8%) €369εκ. €364εκ. €357εκ.
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών €64εκ. €70εκ. (8,4%) €67εκ. €67εκ. €64εκ.
Λειτουργικά Έσοδα €452εκ. €494εκ. (8,5%) €464εκ. €465εκ. €459εκ.
Λειτουργικά Έξοδα €219εκ. €226εκ. (3,3%) €223εκ. €223εκ. €222εκ.
Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων €200εκ. €217εκ. (7,6%) €213εκ. €208εκ. €199εκ.
Κέρδη προ Προβλέψεων €233εκ. €267εκ. (13,0%) €240εκ. €242εκ. €237εκ.
Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €167εκ. €206εκ. (18,7%) €178εκ. €182εκ. €184εκ.
Καθαρά Κέρδη πριν από μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και Έκτακτα Αποτελέσματα €57εκ. €53εκ. 7,4% €61εκ. €37εκ. €34εκ.
Καθαρά Κέρδη μετά από μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και Έκτακτα Αποτελέσματα €35εκ. €43εκ. (19,3%) (€15)εκ. €40εκ. €37εκ.

 

Στοιχεία Ισολογισμού  Α΄ Τριμ. 2018 Δ΄ Τριμ. 2017
Καταναλωτικά Δάνεια €5.202εκ. €5.248εκ.
Στεγαστικά Δάνεια €16.512εκ. €16.657εκ.
Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €6.952εκ. €6.973εκ.
Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €18.297εκ. €18.339εκ.
Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €47.046εκ. €47.242εκ.
Σύνολο Καταθέσεων €35.260εκ. €33.843εκ.
Σύνολο Ενεργητικού €58.512εκ. €60.029εκ.
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  Α΄ Τριμ. 2018 Δ΄ Τριμ. 2017
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 2,51% 2,55%
Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 48,5% 45,9%
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) 41,8% 42,5%
Σωρευτικές προβλέψεις προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 56,1% 55,5%9
Προβλέψεις προς Δάνεια 1,9% 2,2%
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1) 15,1% 15,8%10
Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια (CAD) 17,8%10 18,4%10

 

Ορολογία

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου.

Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από μερίσματα, αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά έσοδα/έξοδα της υπό εξέταση περιόδου.

Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI): Το άθροισμα των καθαρών εσόδων από τόκους και καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες μείον τα λειτουργικά έξοδα της  υπό εξέταση περιόδου.

Κέρδη προ προβλέψεων (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου.

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου).

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα.

Κόστος Κινδύνου (Cost of Risk): Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών της υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου.

Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, προ προβλέψεων, που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων) στο αποσβέσιμο κόστος  στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Προβλέψεις προς Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών, περιλαμβανομένων και των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού) προς τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, προ προβλέψεων, που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Νέα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της υπό εξέταση περιόδου με εξαίρεση την επίπτωση από τις διαγραφές δανείων, τις πωλήσεις και λοιπές μεταβολές.

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) – European Banking Authority (EBA) –  στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια  τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης. Τα NPEs, όπως αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά.

Δείκτης NPEs: Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, προ προβλέψεων, που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Προβλέψεις προς NPEs: Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών περιλαμβανομένων και των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού)προς το σύνολο των NPEs που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Σχηματισμός νέων NPEs: Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) της υπό εξέταση περιόδου εξαιρούμενης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών.

Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Σταθμισμένο ενεργητικό (Risk Weighted Assets – RWAs): Είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 575/2013, λαμβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό, λειτουργικό και το κίνδυνο αγοράς. 

Κεφάλαια κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τους Κανονισμoύς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017 με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού(RWAs).

Κεφάλαια Κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Ο λόγος των κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς (ΕΕ) Αρ. 575/2013 και Αρ. 2395/2017 χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (RWAs).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here