Πώς θα αποφευχθεί η έλλειψη ταμειακών ροών σε μια επιχείρηση

Tο σημαντικότερο δείκτη μιας επιχείρησης στο σύγχρονο επιχειρείν αποτελεί η διαχείριση των Ταμειακών Ροών (Cash Flow Management).